Skip to main content

Sabies que has de notificar a la comunitat de veïns la venda del teu habitatge?

 

Molts propietaris desconeixen aquest tràmit que s’ha de portar a terme quan venen el seu pis.

 

Què s’ha de fer?

Després de tota la paperassa de la compravenda d’un immoble no ens podem descuidar un altre pas molt important, comunicar-ho a la comunitat de veïns el més aviat possible. I, per què? Perquè en cas de no fer-ho és molt probable que et puguin carregar a tu els deutes de la comunitat del nou inquilí.

Això, al menys, és el que ens diu la Nova Llei de Propietat Horitzontal, a l’article 9.1 i) que diu:

i) Comunicar a qui exerceixi les funcions de secretari de la comunitat, per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció, el canvi de titularitat de l’habitatge o local.
Qui incompleixi aquesta obligació seguirà responent dels deutes amb la comunitat meritades amb posterioritat a la transmissió de forma solidària amb el nou titular, sense perjudici del dret d’aquell a repetir sobre aquest.
El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable quan qualsevol dels òrgans de govern que estableix l’article 13 hagi tingut coneixement del canvi de titularitat de l’habitatge o local per qualsevol altre mitjà o per actes concloents del nou propietari, o bé quan aquesta transmissió resulti notòria.

Com s’ha de fer?

Tal i com especifica la Llei, s’haurà de comunicar d’una forma on es deixi constància del fet, on el propietari i el President de la comunitat es puguin quedar amb una còpia del document signat pels dos, per tal d’evitar possibles problemes en un futur.

El document en si no ha de ser gaire complicat ni exigent, simplement haurà de constar el canvi de titular.

Ara ja saps com un simple pas es pot convertir en un mal de cap i es pot solucionar només amb un senzill document.