Skip to main content

Tributació dels residents fiscals a l’estranger propietaris d’immobles situats a Espanya (2a part)

Un cop adquirit l’immoble situat en territori espanyol cal veure si els rendiments derivats del mateix, si n’hi ha, estan subjectes a tributació a Espanya o si ho està en cas que l’immoble no estigui llogat sinó completament a disposició del propietari, o què passa en cas de transmissió del mateix.

En aquest sentit, la normativa interna espanyola considera renda obtinguda en territori espanyol els rendiments derivats, directa o indirectament, de béns immobles situats en territori espanyol o de drets relatius als mateixos. En els casos en que existeix Conveni per evitar la doble imposició, aquests atribueixen potestat per gravar les rendes dels béns immobles a l’Estat on estan situats els mateixos. Per tant, els rendiments derivats d’immobles situats en territori espanyol podran ser sotmesos a imposició a Espanya.

Així doncs, els impostos relacionats amb la propietat d’immobles a Espanya són:

1) Impost de la Renda de No Residents (IRNR)

En funció de la utilitat que li donem a l’immoble tributarà en l’IRNR d’una manera o altra:

A)  Ús particular: Si l’immoble es destina a ús particular, i per tant, no està llogat, el propietari està obligat a presentar una declaració anual en concepte d’IRNR. La base sobre la que es tributarà serà el valor cadastral*1,1%(2% si el valor cadastral no ha estat revisat). I sobre aquesta base s’aplicarà un tipus impositiu actual del 24,75%.

B)  Ús arrendament: Si l’immoble està llogat el propietari no resident fiscal a Espanya ha de declarar trimestralment el rendiment obtingut (import íntegre que rebi de l’arrendatari) podent deduir les despeses directament relacionades amb el lloguer en el cas que el contribuent sigui resident a un estat membre de la UE. En cas contrari no es podrà deduir cap despesa. El tipus impositiu aplicable al rendiment obtingut pel lloguer serà del 24,75%.

C)  Transmissió de l’immoble: En el moment de venda de l’immoble pot ser que el propietari obtingui un guany a Espanya  que serà objecte de tributació en concepte de l’IRNR.

Amb caràcter general, el guany patrimonial obtingut es determinarà per la diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició de l’immoble. En aquest sentit s’entén per valor d’adquisició l’import real pel que es va obtenir l’immoble que ara es transmet al que se li sumen els imports de les despeses i els impostos inherents a l’adquisició, exclosos els interessos, satisfets pel transmitent. Com a valor de transmissió s’entén l’import real pel qual s’ha efectuat la venda de l’immoble minorat en l’import de les despeses i tributs inherents a la venda de l’immoble i que hagin estat satisfets pel venedor.

El guany patrimonial generat per la diferència entre el valor de transmissió i el valor de adquisició estarà subjecte a un tipus impositiu de 21%.

Per últim cal posar de manifest que la persona que adquireix l’immoble, sigui o no resident, està obligada a retenir i ingressar a l’Administració espanyola el 3% del preu pagat per l’immoble. Aquest import retingut té pel transmitent el caràcter de pagament a compte de l’impost que correspongui pel guany derivat de la transmissió, motiu pel qual, si la quantitat retinguda és superior a la quota a ingressar es podrà obtenir la devolució de l’excés.

2) Altres impostos

Els no residents fiscalment a Espanya propietaris d’immobles situats en territori espanyol no només es troben subjectes a l’IRNR sinó a d’altres figures impositives:

  • Impost sobre el Patrimoni (IP): Amb caràcter temporal es va establir de nou l’IP pels exercicis compresos entre el 2011 i el 2014 (ambdós inclosos) i que es merita el 31 de desembre de cada un dels exercicis anteriorment esmentats.

Estan obligats a declarar en concepte d’IP els contribuents la quota els quals resulti a ingressar així com també aquells en que el valor dels béns i drets resulti superior a 2 milions d’euros encara que la quota resulti negativa. Tanmateix, l’impost preveu un mínim exempt que comporta que en molts casos aquests no residents fiscals a Espanya no hagin de pagar per aquest impost.

  • Impost sobre Béns Immobles (IBI): Es tracta d’un impost de caràcter local, exigit pels Ajuntaments, i que han de pagar els propietaris de béns immobles, independentment de la seva residència fiscal, pel sol fet de ser propietaris d’un immoble situat a Espanya.

Li recordem que si té algun dubte es posi en contacte amb el nostre Departament Fiscal

Martina Homedes Amat

Economista Assessora Fiscal